Мікросистема

(0382) 700-822

29001, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 48

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Нейко Олександр Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.03.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14167502
4. Місцезнаходження
Хмельницька , Хмельницький р-н, 29000, м.Хмельницький, вул.Театральна, 54
5. Міжміський код, телефон та факс
(0382) 700822, (0382) 764056
6. Електронна поштова адреса
office@micro.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 8.04.2016
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 66   12.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.ms.km.ua/about/ в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   8.04.2016

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління  
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки В складi рiчного звiту вiдсутнi:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - тому що лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не одержували.
3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - тому що емiтент не входить до складу жодних об'єднань.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - тому що у емiтент вiдсутнi такi посади.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що емiтент не укладав договорiв з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку.
12.1) Iнформацiя про випуски акцiй емiтента - тому що емiтент акцiй не випускав.
12.2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.
12.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
12.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.
12.5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
14.4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн.
14.5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - тому що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - тому що протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.
17. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння - тому що емiтент не має системи корпоративного управлiння.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
21-22. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емiтент не здiйснював.
23-27. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались.
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - не складалась.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 № 248232
3. Дата проведення державної реєстрації
04.09.1998
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
2.60
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
95.11 Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устаткування
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат
26.20 Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння товариства є: - Загальнi збори Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган; - Ревiзор Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26008000250484
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Боголiдов Сергiй Миколайович НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 10.810800000000
Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 18.918900000000
Гомонова Євгена Тадеушiвна НА 352640 05.06.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Гомонова Тетяна Миколаївна НВ 319625 07.06.2004 Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Гомонов Iгор Миколайович НА 540202 01.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Галкiн Володимир Євсейович НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 10.810800000000
Лещенко Микола Iванович НА 477686 14.03.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 8.494200000000
Лещенко Людмила Степанiвна НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 1.158300000000
Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 18.146700000000
Нейко Олександр Васильович НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 14.285700000000
Пригода Стефан Теодорович НА 495227 09.04.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 1.158300000000
Шпинецький Анатолiй Романович НА 290934 11.02.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 8.108100000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Венцеславський Сергiй Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Мiкросистема" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.08.2014 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Людмила Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ХОВО "Хмельницькавтотехобслуговування" - начальник вiддiлу ВТ i iнформацiйного забезпечення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2012 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боголiдов Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Явiр-М" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2015 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полторак Нiна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 733529 26.05.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мiкросистема-Т" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2009 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Валерiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мiкросистема-Т" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2012 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нейко Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НВ 192217 24.09.2002 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Мiкросистема" - iнженер сервiсного центру
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2014 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член наглядової ради Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 49 18.9189 49 0 0 0
Голова наглядової ради Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 47 18.1467 47 0 0 0
Головний бухгалтер Полторак Нiна Юрiївна НА 733529 26.05.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Лещенко Людмила Степанiвна НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 3 1.1583 3 0 0 0
Член наглядової ради Боголiдов Сергiй Миколайович НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 28 10.8108 28 0 0 0
Директор Нейко Олександр Олександрович НВ 192217 24.09.2002 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй обл. 0 0 0 0 0 0
Усього 127 49.0347 127 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Боголiдов Сергiй Миколайович НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 28 10.81000000000 28 0 0 0
Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 49 18.92000000000 49 0 0 0
Галкiн Володимир Євсейович НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 28 10.81000000000 28 0 0 0
Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 47 18.15000000000 47 0 0 0
Нейко Олександр Васильович НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 37 14.29000000000 37 0 0 0
Усього 189 72.98000000000 189 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 63.32
Опис 1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
Прийнято.
2. Порядок розподiлу прибутку за 2014 рiк. Затвердження рiчного звiту та балансу.
Затверджено.
3. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi та затвердження планового розподiлу прибутку на 2015 рiк.
Затверджено.
4. Обрання органiв управлiння товариства.
Обрано.
5. Попереднє схвалення значних правочинiв на наступний рiк.
Схвалено.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносилися.

 

9. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        
Дата виплати дивідендів        
Опис Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди за 2014р.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАФ "Свiтлана-Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21326993
Місцезнаходження 29013 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Проскурiвського Пiдпiлля, 48/1 кв.28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0382) 763301, (050) 6889838
Факс -
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Реєстр-Центр"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23834647
Місцезнаходження 29000 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Володимирська,109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 115306
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.07.2006
Міжміський код та телефон (044) 2387326
Факс -
Вид діяльності 72.40.0 Робота з базами даних
Опис Лiцензiя на здiйснення дiяльностi щодо ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв серiї АВ 115306 вiд 21.07.06р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя А01, №795373
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Шевченкiвська района в м.Київi держ.адмiнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.05.1999
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
Опис -

 

XI. Опис бізнесу

Важливих подiй розвитку не було.
 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiї, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 24
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0
Чисельнисть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 1
Фонд оплати працi 2015 рiк (тис.грн.) - 726,8
Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм 2014 роком на 230,0 тис.грн.
 
Ємiтент не належить ду будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Ємiтент не проводить спiльної дiяльностi.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.
 
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО.
Облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй вiдбувається за методом участi в капiталi.
 
Фiрма Мiкросистема - це великий сервiсний центр в мiстi Хмельницькому, в якому працює спецiалiсти практично всiх комп'ютерних напрямкiв:
- iнженери технiчного сервiс-центру;
- програмiсти вiддiлу бухгалтерських систем;
- дизайнери i WEB-програмiсти;
- iнженери вiддiлу продаж комп'ютерної i оргтехнiки.
 
Подiй з придбання або вiдчуження активiв не було.
 
Правочини з власниками iстотної участi не укладалися.
 
ДКПВI "Хмельницькагропроект" оренда примiщення - 245,6 кв.м.
 
Емiтент не залежить вiд економiчних обмежень, дiяльнiсть проводиться в межах чинного законодавства України.
 
Порушень законодавства не має.
 
Поточного капiталу для дiяльностi достатньо.
 
Всi укладенi договори на кiнець 2015р. виконанi в повному обсязi
 
Iстотнi змiни в дiяльностi емiтента не планувалися
 
Дослiджень та розробок емiтент не проводить.
 
Судових справ не має.
 
Емiтент надає вичерпну iнформацiю про свою дiяльнiсть.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 201.9 217.9 0 0 201.9 217.9
будівлі та споруди 97.1 87.8 0 0 97.1 87.8
машини та обладнання 25.9 20.2 0 0 25.9 20.2
транспортні засоби 68.3 71.3 0 0 68.3 71.3
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 10.6 38.6 0 0 10.6 38.6
2. Невиробничого призначення: 2.6 3.6 0 0 2.6 3.6
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 2.6 3.6 0 0 2.6 3.6
Усього 204.5 221.5 0 0 204.5 221.5
Опис первiсна вартiсть ОЗ:
на початок 2015р. - 716,2 тис.грн.
на кiнець 2015р. - 744,2 тис.грн.
нарахований у 2015р. знос - 11,0 тис.грн.
Ступiнь зносу ОЗ на кiнець 2015р. - 71%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 923.1 900.4
Статутний капітал (тис. грн.) 0.000 0.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000 0.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФ (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 № 87. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Мiкросистема" станом на 31.12.2015 року бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 596.6 X X
Усього зобов'язань X 596.6 X X
Опис: Поточнi зобов'язання емiтента станом на 31.12.2015р.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПАФ "Свiтлана-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21326993
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29013 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Проскурiвського Пiдпiлля, 48/1 кв.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0238 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПАФ "Свiтлана-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21326993
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29000 м.Хмельницький вул.Проскурiвського пiдпiлля, 48/1 к.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0238 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора)
Адресат:
Акцiонери та управлiнський персонал ПрАТ «Мiкросистема»
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Ми провели аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Мiкросистема» (код за ЄДРПОУ – 14167502; юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Театральна, буд.54; фактична адреса: 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Театральна, буд.54; зареєстровано виконавчим комiтетом Хмельницької мiської ради 04.09.1998 р.), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2015 року та звiту про фiнансовi результати (надалi разом «фiнансова звiтнiсть»).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про акцiонернi товариства”, "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Аудиторська перевiрка проведена згiдно Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки.
I. Основнi засоби товариства вiдображенi за iсторичною вартiстю, яка складається iз цiни придбання та капiтальних полiпшень, за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Таким чином, дiї товариства щодо визначення справедливої вартостi активiв вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 «Основнi засоби». Проте, в сьогоднiшнiх умовах господарювання (високий темп iнфляцiї) балансова вартiсть основних засобiв, що облiковується за фактичною собiвартiстю буде суттєво вiдрiзнятися вiд ринкової (справедливої) вартостi. Вплив змiн на справедливу вартiсть активiв визначити у даний час неможливо.
Перелiченi факти можуть мати суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти товариства. На пiдставi зазначеного ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фiнансових звiтiв.
Висловлення думки (умовно-позитивна думка).
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi “Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Мiкросистема» на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування - Приватна аудиторська фiрма "Свiтлана-аудит" (код 21326993)
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0238 вiд 26.01.2001 р., продовжено до 26.11.2020 р.
Мiсцезнаходження – 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурiвського пiдпiлля 48/1, к.28
Електронна адреса – sa.office.audit@gmail.com
Сайт http://svitlana-audyt.com.ua/
Телефон/факс - (0382) 763301, (050) 6889838

Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору - 14.03.2016 р., № 008-ФЗ
Перiод, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2015 р. - 31.12.2015 р.
Дата початку аудиту - 14.03.2016 р.
Дата закiнчення аудиту - 05.04.2016 р.

ДИРЕКТОР АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ
“СВIТЛАНА-АУДИТ” ДРАЧ С.В.
сертифiкат серiї А № 001995 чинний до 27 травня 2018 року
05 квiтня 2016 року
29000, Хмельницька область, м.Хмельницький,
вул.Проскурiвського пiдпiлля, 48/1, к.28
-
-
-

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема" за ЄДРПОУ 14167502
Територія   за КОАТУУ 6810100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 95.11
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 29000 м.Хмельницький вул.Театральна, 54 (0382) 700822  

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 204.5 221.5
- первісна вартість 1011 716.2 744.2
- знос 1012 ( 511.7 ) ( 522.7 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 8.7 19.3
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 213.2 240.8
II. Оборотні активи
Запаси 1100 392.7 265.4
- у тому числі готова продукція 1103 24.2 79.7
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 90.3 74.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 31.3 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0.1 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 115.3 273.4
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 94.2 590.8
Витрати майбутніх періодів 1170 3.0 15.7
Інші оборотні активи 1190 0.6 59.1
Усього за розділом II 1195 727.4 1278.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 940.6 1519.7

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0
Додатковий капітал 1410 273.5 273.5
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 626.9 649.6
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 900.4 923.1
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 28.6 36.7
розрахунками з бюджетом 1620 0 65.6
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 2.5
- зі страхування 1625 0.1 0
- з оплати праці 1630 5.0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 6.5 494.3
Усього за розділом IІІ 1695 40.2 596.6
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 940.6 1519.7

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3748.8 1915.7
Інші операційні доходи 2120 12.1 22.7
Інші доходи 2240 23.7 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3784.6 1938.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3371.0 ) ( 1551.5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 366.1 ) ( 351.0 )
Інші витрати 2270 ( 22.1 ) ( 43.7 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 3759.2 ) ( 1946.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 25.4 -7.8
Податок на прибуток 2300 ( 2.7 ) ( 7.3 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 22.7 -15.1


Примітки до балансу -
Примітки до звіту про фінансові результати -
Керівник Нейко О.О.
Головний бухгалтер Полторак Н.Ю.