Мікросистема

(0382) 700-822

29001, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 48

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Нейко Олександр Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14167502
4. Місцезнаходження
Хмельницька , Хмельницький р-н, 29000, м.Хмельницький, вул.Театральна, 54
5. Міжміський код, телефон та факс
(0382) 700822 (0382) 764056
6. Електронна поштова адреса
office@micro.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.03.2017
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №74   19.04.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.ms.km.ua/about/ в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління  
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - тому що лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не одержували.
3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - тому що емiтент не входить до складу жодних об'єднань.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - тому що у емiтент вiдсутнi такi посади.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що емiтент не укладав договорiв з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку.
12.1) Iнформацiя про випуски акцiй емiтента - тому що емiтент акцiй не випускав.
12.2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.
12.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
12.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.
12.5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
14.4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн.
14.5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - тому що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - тому що протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.
17. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння - тому що емiтент не має системи корпоративного управлiння.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
21-22. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емiтент не здiйснював.
23-27. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались.
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - не складалась.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 № 248232
3. Дата проведення державної реєстрації
04.09.1998
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
2.60
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
25
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
95.11 Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устаткування
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат
26.20 Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння товариства є: - Загальнi збори Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган; - Ревiзор Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26008000250484
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Боголiдов Сергiй Миколайович НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 10.810800000000
Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 18.918900000000
Гомонова Євгена Тадеушiвна НА 352640 05.06.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Гомонова Тетяна Миколаївна НВ 319625 07.06.2004 Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Гомонов Iгор Миколайович НА 540202 01.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 2.702700000000
Галкiн Володимир Євсейович НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 10.810800000000
Лещенко Микола Iванович НА 477686 14.03.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 8.494200000000
Лещенко Людмила Степанiвна НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 1.158300000000
Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 18.146700000000
Нейко Олександр Васильович НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 14.285700000000
Пригода Стефан Теодорович НА 495227 09.04.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 1.158300000000
Шпiнецький Анатолiй Романович НА 290934 11.02.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 8.108100000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Венцеславський Сергiй Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Мiкросистема" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.08.2014 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Людмила Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Мiкросистема" - фiнансовий менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2012 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боголiдов Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Явiр-М" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2015 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полторак Нiна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 733529 26.05.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мiкросистема-Т" - головний бухгалтер. Посадова особа отримує заробїтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Згоди на оприлюднення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди вiд посадової особи емiтента не отримано. Винагорода в натуральнiй формi не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осi6 за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2009 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Валерiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Мiкросистема-Т" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2012 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нейко Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НВ 192217 24.09.2002 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Мiкросистема" - iнженер сервiсного центру. Посадова особа отримує заробїтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Згоди на оприлюднення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди вiд посадової особи емiтента не отримано. Винагорода в натуральнiй формi не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осi6 за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2014 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член наглядової ради Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 49 18.9189 49 0 0 0
Голова наглядової ради Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 47 18.1467 47 0 0 0
Головний бухгалтер Полторак Нiна Юрiївна НА 733529 26.05.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Лещенко Людмила Степанiвна НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 3 1.1583 3 0 0 0
Член наглядової ради Боголiдов Сергiй Миколайович НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 28 10.8108 28 0 0 0
Директор Нейко Олександр Олександрович НВ 192217 24.09.2002 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй обл. 0 0 0 0 0 0
Усього 127 49.0347 127 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Боголiдов Сергiй Миколайович НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 28 10.81000000000   28 0 0 0
Венцеславський Сергiй Дмитрович НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 49 18.92000000000   49 0 0 0
Галкiн Володимир Євсейович НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 28 10.81000000000   28 0 0 0
Лещенко Валерiй Вiкторович НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 47 18.15000000000   47 0 0 0
Нейко Олександр Васильович НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. 37 14.29000000000   37 0 0 0
Усього 189 72.98000000000   189 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 84.17
Опис 1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
Прийнято.
2. Порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк. Затвердження рiчного звiту та балансу.
Затверджено.
3. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi та затвердження планового розподiлу прибутку на 2016 рiк.
Затверджено.
4. Обрання органiв управлiння товариства.
Обрано.
5. Попереднє схвалення значних правочинiв на наступний рiк.
Схвалено.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносилися.

 

VIII. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 69930.00 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 270.00 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 69930.00 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів     29.04.2016  
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату        
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату     15.06.2016/69930.00грн  
Опис Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди за 2014р.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАФ "Свiтлана-Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21326993
Місцезнаходження 29013 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Проскурiвського Пiдпiлля, 48/1 кв.28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0382) 763301, (050) 6889838
Факс -
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Реєстр-Центр"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23834647
Місцезнаходження 29000 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Володимирська,109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 115306
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.07.2006
Міжміський код та телефон (044) 2387326
Факс -
Вид діяльності 72.40.0 Робота з базами даних
Опис Лiцензiя на здiйснення дiяльностi щодо ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв серiї АВ 115306 вiд 21.07.06р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя А01, №795373
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Шевченкiвська района в м.Київi держ.адмiнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.05.1999
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
Опис -

 

XI. Опис бізнесу

Важливi подiї розвитку:
Важливих подiй розвитку не було.
ПрАТ "Мiкросистема" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України.
 
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента:
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiї, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
 
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв:
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 25
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0
Чисельнисть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 2
Фонд оплати працi 2016 рiк (тис.грн.) - 2640,9 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм 2015 роком на 1914,1 тис.грн.
 
Iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств:
Емiтент не належить ду будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Iнформацiя про спiльну дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами:
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб:
Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.
 
Опис обраної облiкової полiтики:
Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО.
Облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй вiдбувається за методом участi в капiталi.
 
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент:
Фiрма Мiкросистема - це великий сервiсний центр в мiстi Хмельницькому, в якому працює спецiалiсти практично всiх комп'ютерних напрямкiв:
- iнженери технiчного сервiс-центру;
- програмiсти вiддiлу бухгалтерських систем;
- дизайнери i WEB-програмiсти;
- iнженери вiддiлу продаж комп'ютерної i оргтехнiки;
- iнженери-конструктори вiддiлу систем управлiння i програмних розробок електроних систем голосування "ВIЧЕ".
 
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв:
За останнi п'ять рокiв основними придбаннями емiтента були транспортнi засоби, необхiднi для провадження його господарської дiяльностi, обладнання, яке використовується для виробничiх та адмiнiстративних потреб.
Значних iнвестицiй або придбань емiтентом на даний час не планується.
Актив - придбання легкового автомобiля Renault Lodgy
Вартiсть активу - 434804,00 грн. (в т.ч. ПДВ 72467,33), за власнi обiговi кошти.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладалися.
 
Iнформацiя про основнi засоби емiтента:
Основнi засоби Товариства в заставу за звiтний перiод не надавалися.
Основнi засоби Товариства, що тимчасово не використовуються, повнiстю амортизованi, вилученi з експлуатацiї для продажу - вiдсутнi.
Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування - вiдсутнi.
Додатковий капiтал в результатi переоцiнки основних засобiв - вiдсутнiй.
Iнформацiя про змiни в незавершеному будiвництвi емiтента - вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду подiї та обставини, якi спричинили б зменшення або вiдновлення корисностi основних засобiв, вiдсутнi.
Оренда примiщень:
ДКПВI "Хмельницькагропроект" (код ЄДРПОУ 03579220) - 245,6 кв.м.
 
Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента:
Емiтент не залежить вiд економiчних обмежень, дiяльнiсть проводиться в межах чинного законодавства України.
Основними ризиками є:
- нестабiльнiсть та незбалансованiсть законодавчої бази, особливо у сферi оподаткування;
- ризики, пов'язанi зi змiнами кон'юнктури ринку, в якому дiє Емiтент. Цi ризики є прогнозованими та постiйно вiдслiдковуються та оцiнюються Емiтентом;
- макроекономiчнi та форс мажорнi ризики.
Фактори ризику, такi як: наявнiсть боргiв, загроза банкрутства, можливiсть реорганiзацiї, великi витрати майбутнiх перiодiв, здiйснення ризикованих операцiй, можливiсть невиконання договорiв в дiяльностi Емiтента вiдсутнi. Рiвень конкуренцiї в галузi характеризується поступовим зростанням, що пов'язано iз виходом на ринок нових постачальникiв продукцiї.
 
Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства:
Порушень законодавства не має.
 
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента:
Поточного капiталу для дiяльностi достатньо.
Фiнансова полiтика емiтента полягає у самофiнансуваннi його дiяльностi та залучення фiнансових ресурсiв вiд банкiвських установ. Емiтент забезпечений робочим капiталом для поточних потреб. Покращення лiквiдностi можливе шляхом збiльшення обсягiв продаж та залученням нових клiєнтiв.
 
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв):
Всi укладенi договори на кiнець 2016р. виконанi в повному обсязi.
 
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк:
Iстотнi змiни в дiяльностi емiтента не плануються.
 
Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок:
Дослiджень та розробок емiтент не проводить.
 
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи:
Судових справ не має.
 
Iнша iнформацiя:
Емiтент надає вичерпну iнформацiю про свою дiяльнiсть.
Фiнансовий стан емiтента вiдображається у його фiнансовiй звiтностi за минулi роки. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi вiдсутня.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 217.9 697.0 0 0 217.9 697.0
будівлі та споруди 87.8 78.6 0 0 87.8 78.6
машини та обладнання 20.2 89.6 0 0 20.2 89.6
транспортні засоби 71.3 429.4 0 0 71.3 429.4
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 38.6 99.4 0 0 38.6 99.4
2. Невиробничого призначення: 3.6 3.6 0 0 3.6 3.6
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 3.6 3.6 0 0 3.6 3.6
Усього 221.5 700.6 0 0 221.5 700.6
Опис первiсна вартiсть ОЗ:
на початок 2016р. - 744.2 тис.грн.
на кiнець 2016р. - 1325.1 тис.грн.
нарахований у 2016р. знос - 101.8 тис.грн.
Ступiнь зносу ОЗ на кiнець 2016р. - 47%
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1258.9 923.1
Статутний капітал (тис. грн.) 0.000 0.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000 0.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФ (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 № 87. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Мiкросистема" станом на 31.12.2016 року бiльша вiд статутного капiталу (скоригованого).
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 120.2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 252.0 X X
Усього зобов'язань X 372.2 X X
Опис: Поточнi зобов'язання емiтента станом на 31.12.2016р.
Пiдприємство здiйснювало облiк зобов'язань у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання".
До складу поточних зобов'язань вiднесенi зобов'язання, якi мають бути погашенi протягом року з моменту їх виникнення.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Станом на 31.12.2016р. поточнi зобов'язання становлять - 372.2 тис.грн. i складаються з:
* поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 33.4 тис.грн.
* розрахункiв з бюджетом - 120.2 тис.грн. (в т.ч. з податку на прибуток - 89.0 тис.грн.)
* iнших поточних зобов'язань - 218.6 тис.грн.
У 2016 роцi рiчна iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi здiйснювалась станом на 31.12.2016р.
В результатi проведення iнвентаризацiї було складено акти звiрень по розрахунках за товари, роботи, послуги, пiдтверджено понад 90%.
Вся iнша сума кредиторської заборгованостi вiдображена в балансi за даними бухгалтерського облiку.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПАФ "Свiтлана-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21326993
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29013 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Проскурiвського Пiдпiлля, 48/1 кв.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0238 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПАФ "Свiтлана-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21326993
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29000 м.Хмельницький вул.Проскурiвського пiдпiлля, 48/1 к.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0238 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора).
Адресат:
Акцiонери та управлiнський персонал ПрАТ «Мiкросистема»
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Ми провели аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Мiкросистема» (код за ЄДРПОУ – 14167502; мiсцезнеаходження: 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Театральна, буд.54; зареєстровано виконавчим комiтетом Хмельницької мiської ради 04.09.1998 р.), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2016 року та звiту про фiнансовi результати (надалi разом «фiнансова звiтнiсть»).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про акцiонернi товариства”, "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Аудиторська перевiрка проведена згiдно Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки.
I. Основнi засоби Товариства вiдображенi за собiвартiстю, яка складається iз цiни придбання та капiтальних полiпшень, за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
За умов вiдсутностi незалежної оцiнки основних засобiв станом на 31 грудня 2016 року, ми не мали змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази щодо впливу цього питання на вартiсть основних засобiв, а також вiдповiдного впливу цього питання на капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2016 року. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.
Зазначений факт може мати суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти Товариства. На пiдставi зазначеного ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фiнансових звiтiв.
Висловлення думки (умовно-позитивна думка).
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi “Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Мiкросистема» на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування - Приватна аудиторська фiрма "Свiтлана-аудит" (код 21326993)
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0238 вiд 26.01.2001 р., продовжено до 26.11.2020 р.
Мiсцезнаходження – 29013, м.Хмельницький, вул.Проскурiвського пiдпiлля 48/1-А
Електронна адреса – sa.office.audit@gmail.com, svetlana.drach@gmail.com
Сайт http://svitlana-audyt.com.ua/
Телефон - (+38050) 6889838
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору - 15.03.2017 р., № 016-ФЗ
Перiод, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2016 р. - 31.12.2016 р.
Дата початку аудиту - 15.03.2017 р.
Дата закiнчення аудиту - 10.04.2017 р.
ДИРЕКТОР АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ
“СВIТЛАНА-АУДИТ” Бiлик С.В.
сертифiкат серiї А № 001995 чинний до 27 травня 2018 року
10 квiтня 2017 року
29013, Хмельницька область, м.Хмельницький,
вул.Проскурiвського пiдпiлля, 48/1-А
-
-
-

  

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема" за ЄДРПОУ 14167502
Територія   за КОАТУУ 6810100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 95.11
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 29000 м.Хмельницький вул.Театральна, 54 (0382) 700822  

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 221.5 700.6
- первісна вартість 1011 744.2 1325.1
- знос 1012 ( 522.7 ) ( 624.5 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 19.3 35.1
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 240.8 735.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 265.4 656.5
- у тому числі готова продукція 1103 79.7 180.1
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 74.5 84.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 273.4 97.8
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 590.8 24.4
Витрати майбутніх періодів 1170 15.7 3.3
Інші оборотні активи 1190 59.1 29.1
Усього за розділом II 1195 1278.9 895.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1519.7 1631.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0
Додатковий капітал 1410 273.5 273.5
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 649.6 985.4
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 923.1 1258.9
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 36.7 33.4
розрахунками з бюджетом 1620 65.6 120.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 2.5 89.0
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 494.3 218.6
Усього за розділом IІІ 1695 596.6 372.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1519.7 1631.1

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8683.6 3748.8
Інші операційні доходи 2120 11.9 12.1
Інші доходи 2240 86.3 23.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8781.8 3784.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7517.0 ) ( 3371.0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 767.7 ) ( 366.1 )
Інші витрати 2270 ( 2.4 ) ( 22.1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 8287.1 ) ( 3759.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 494.7 25.4
Податок на прибуток 2300 ( 89.0 ) ( 2.7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 405.7 22.7


Примітки до балансу -
Примітки до звіту про фінансові результати -
Керівник Нейко О.О.
Головний бухгалтер Полторак Н.Ю.