Мікросистема

(0382) 700-822

29001, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 48

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Нейко Олександр Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14167502
4. Місцезнаходження
Хмельницька , Хмельницький р-н, 29000, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 54
5. Міжміський код, телефон та факс
(0382) 700822 (0382) 764056
6. Електронна поштова адреса
ms@ms.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.04.2018
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 63   02.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.ms.km.ua/about/ в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління  
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - тому що лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не одержували.
3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - тому що емiтент не входить до складу жодних об'єднань.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - тому що у емiтент вiдсутнi такi посади.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що емiтент не укладав договорiв з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку.
12.1) Iнформацiя про випуски акцiй емiтента - тому що емiтент акцiй не випускав.
12.2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.
12.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
12.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.
12.5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
14.4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн.
14.5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн.
14.6-14.8) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - тому що рiшення не приймалося.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - тому що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - тому що протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.
17. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння - тому що емiтент не має системи корпоративного управлiння.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
21-22. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емiтент не здiйснював.
23-27. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались.
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - не складалась.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя - не складалася, тому що борговi цiннi папери не випускалися.
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 № 248232
3. Дата проведення державної реєстрації
04.09.1998
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
2.60
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
26
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
95.11 Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устаткування
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат
26.20 Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння товариства є: - Загальнi збори Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган; - Ревiзор Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26002024771000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Боголiдов Сергiй Миколайович 10.8108
Венцеславський Сергiй Дмитрович 18.9189
Гомонова Євгена Тадеушiвна 2.7027
Гомонова Тетяна Миколаївна 2.7027
Гомонов Iгор Миколайович 2.7027
Галкiн Володимир Євсейович 10.8108
Лещенко Микола Iванович 8.4942
Лещенко Людмила Степанiвна 1.1583
Лещенко Валерiй Вiкторович 18.1467
Нейко Олександр Васильович 14.2857
Пригода Стефан Теодорович 1.1583
Шпiнецький Анатолiй Романович 8.1081
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова наглядової ради, Акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нейко Олександр Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2012210477
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Мiкросистема" - технiчний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 -
9) Опис
Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Згоди на оприлюднення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди вiд посадової особи емiтента не отримано. Винагорода в натуральнiй формi не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради, Акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боголiдов Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
1900510350
4) рік народження**
1952
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради, Акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гомонов Iгор Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
3011102911
4) рік народження**
1982
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради, Акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Валерiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2181510994
4) рік народження**
1959
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор, Акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лещенко Людмила Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2091912960
4) рік народження**
1957
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 -
9) Опис
Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нейко Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2894611837
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Мiкросистема" - iнженер сервiсного центру.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2014 -
9) Опис
Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Згоди на оприлюднення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди вiд посадової особи емiтента не отримано. Винагорода в натуральнiй формi не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полторак Нiна Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2402803267
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища повна
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Мiкросистема" - заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2009 -
9) Опис
Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Згоди на оприлюднення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди вiд посадової особи емiтента не отримано. Винагорода в натуральнiй формi не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Нейко Олександр Васильович 2012210477 37 14.2857 37 0 0 0
Член наглядової ради Боголiдов Сергiй Миколайович 1900510350 28 10.8108 28 0 0 0
Член наглядової ради Гомонов Iгор Миколайович 3011102911 7 2.7027 7 0 0 0
Член наглядової ради Лещенко Валерiй Вiкторович 2181510994 47 18.1467 47 0 0 0
Ревiзор Лещенко Людмила Степанiвна 2091912960 3 1.1583 3 0 0 0
Директор Нейко Олександр Олександрович 2894611837 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Полторак Нiна Юрiївна 2402803267 0 0 0 0 0 0
Усього 122 47.1042 122 0 0 0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Боголiдов Сергiй Миколайович 28 10.8108 28 0
Венцеславський Сергiй Дмитрович 49 18.9189 49 0
Галкiн Володимир Євсейович 28 10.8108 28 0
Лещенко Валерiй Вiкторович 47 18.1467 47 0
Нейко Олександр Васильович 37 14.2857 37 0
Усього 189 72.9729 189 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 64.86
Опис 1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк.
Прийнято.
2. Порядок розподiлу прибутку за 2016 рiк. Затвердження рiчного звiту та балансу.
Затверджено.
3. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi та затвердження планового розподiлу прибутку на 2017 рiк.
Затверджено.
4. Обрання органiв управлiння товариства.
Обрано.
5. Попереднє схвалення значних правочинiв на наступний рiк.
Схвалено.
6. Iншi питання.
Прийнято.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносилися.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

VIII. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 100000.00 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 386.10 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 100000.00 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів     28.04.2017  
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату        
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату     19.08.2017/100000.00грн  
Опис 28.04.2017р. прийнято рiшення виплатити дивiденди акцiонерам ПрАТ "Мiкросистема" за 2016р. в розмiрi 100 тис.грн. до 30.07.2017р.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАФ "Свiтлана-Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21326993
Місцезнаходження 29013 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Проскурiвського Пiдпiлля, 48/1 кв.28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0382) 763301, (050) 6889838
Факс -
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Реєстр-Центр"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23834647
Місцезнаходження 29000 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Володимирська,109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 115306
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.07.2006
Міжміський код та телефон (044) 2387326
Факс -
Вид діяльності 72.40.0 Робота з базами даних
Опис Лiцензiя на здiйснення дiяльностi щодо ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв серiї АВ 115306 вiд 21.07.06р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя А01, №795373
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Шевченкiвська района в м.Київi держ.адмiнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.05.1999
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
Опис -

 

XI. Опис бізнесу

Важливi подiї розвитку:
Важливих подiй розвитку не було.
ПрАТ "Мiкросистема" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України.
 
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента:
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiї, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
 
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв:
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 26
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0
Чисельнисть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 2
Фонд оплати працi 2017 рiк (тис.грн.) - 2512.6 тис.грн.
Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм 2016 роком на 128.3 тис.грн.
 
Iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об’єднань пiдприємств:
Емiтент не належить ду будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Iнформацiя про спiльну дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами:
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб:
Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.
 
Опис обраної облiкової полiтики:
Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО.
Облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй вiдбувається за методом участi в капiталi.
 
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент:
Фiрма Мiкросистема - це великий сервiсний центр в мiстi Хмельницькому, в якому працює спецiалiсти практично всiх комп'ютерних напрямкiв:
- iнженери технiчного сервiс-центру;
- програмiсти вiддiлу бухгалтерських систем;
- дизайнери i WEB-програмiсти;
- iнженери вiддiлу продаж комп'ютерної i оргтехнiки;
- iнженери-конструктори вiддiлу систем управлiння i програмних розробок електроних систем голосування "ВIЧЕ".
 
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв:
За останнi п'ять рокiв основними придбаннями емiтента були транспортнi засоби, необхiднi для провадження його господарської дiяльностi, обладнання, яке використовується для виробничих та адмiнiстративних потреб.
Значних iнвестицiй або придбань емiтентом на даний час не планується.
Актив - придбання легкового автомобiля Renault Lodgy
Вартiсть активу - 434804,00 грн. (в т.ч. ПДВ 72467,33), за власнi обiговi кошти.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладалися.
 
Iнформацiя про основнi засоби емiтента:
Основнi засоби Товариства в заставу за звiтний перiод не надавалися.
Основнi засоби Товариства, що тимчасово не використовуються, повнiстю амортизованi, вилученi з експлуатацiї для продажу - вiдсутнi.
Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування - вiдсутнi.
Додатковий капiтал в результатi переоцiнки основних засобiв - вiдсутнiй.
Iнформацiя про змiни в незавершеному будiвництвi емiтента - вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду подiї та обставини, якi спричинили б зменшення або вiдновлення корисностi основних засобiв, вiдсутнi.
Оренда примiщень:
ДКПВI "Хмельницькагропроект" (код ЄДРПОУ 03579220) - 168.5 кв.м.
ФОП Кривдик Михайло Олексiйович (IПН 3502004991) - 187.0 кв.м.
 
Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента:
Емiтент не залежить вiд економiчних обмежень, дiяльнiсть проводиться в межах чинного законодавства України.
Основними ризиками є:
- нестабiльнiсть та незбалансованiсть законодавчої бази, особливо у сферi оподаткування;
- ризики, пов'язанi зi змiнами кон'юнктури ринку, в якому дiє Емiтент. Цi ризики є прогнозованими та постiйно вiдслiдковуються та оцiнюються Емiтентом;
- макроекономiчнi та форс мажорнi ризики.
Фактори ризику, такi як: наявнiсть боргiв, загроза банкрутства, можливiсть реорганiзацiї, великi витрати майбутнiх перiодiв, здiйснення ризикованих операцiй, можливiсть невиконання договорiв в дiяльностi Емiтента вiдсутнi. Рiвень конкуренцiї в галузi характеризується поступовим зростанням, що пов'язано iз виходом на ринок нових постачальникiв продукцiї.
 
Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства:
Порушень законодавства не має.
 
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента:
Поточного капiталу для дiяльностi достатньо.
Фiнансова полiтика емiтента полягає у самофiнансуваннi його дiяльностi та залучення фiнансових ресурсiв вiд банкiвських установ. Емiтент забезпечений робочим капiталом для поточних потреб. Покращення лiквiдностi можливе шляхом збiльшення обсягiв продаж та залученням нових клiєнтiв.
 
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв):
Всi укладенi договори на кiнець 2017р. виконанi в повному обсязi.
 
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк:
Iстотнi змiни в дiяльностi емiтента не плануються.
 
Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок:
Дослiджень та розробок емiтент не проводить.
 
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи:
Судових справ не має.
 
Iнша iнформацiя:
Емiтент надає вичерпну iнформацiю про свою дiяльнiсть.
Фiнансовий стан емiтента вiдображається у його фiнансовiй звiтностi за минулi роки. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi вiдсутня.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 697.0 584.9 0 0 697.0 584.9
будівлі та споруди 78.6 69.3 0 0 78.6 69.3
машини та обладнання 89.6 81.8 0 0 89.6 81.8
транспортні засоби 429.4 351.4 0 0 429.4 351.4
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 99.4 82.4 0 0 99.4 82.4
2. Невиробничого призначення: 3.6 3.6 0 0 3.6 3.6
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 3.6 3.6 0 0 3.6 3.6
Усього 700.6 588.5 0 0 700.6 588.5
Опис первiсна вартiсть ОЗ:
на початок 2017р. - 1325.1 тис.грн.
на кiнець 2017р. - 1356.4 тис.грн.
нарахований у 2017р. знос - 143.4 тис.грн.
Ступiнь зносу ОЗ на кiнець 2017р. - 57%
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1190.6 1258.9
Статутний капітал (тис. грн.) 0.000 0.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000 0.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФ (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 № 87. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв
Висновок Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Мiкросистема" станом на 31.12.2017 року бiльша вiд статутного капiталу (скоригованого).
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 134.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 300.1 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 434.2 X X
Опис: Поточнi зобов'язання емiтента станом на 31.12.2017р.
Пiдприємство здiйснювало облiк зобов'язань у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання".
До складу поточних зобов'язань вiднесенi зобов'язання, якi мають бути погашенi протягом року з моменту їх виникнення.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Станом на 31.12.2017р. поточнi зобов'язання становлять - 434.2 тис.грн. i складаються з:
* поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 29.0 тис.грн.
* розрахункiв з бюджетом - 134.1 тис.грн. (в т.ч. з податку на прибуток - 7.0 тис.грн.)
*розрахунками зi страхування - 10.1 тис.грн.
*розрахунками з оплати працi - 41.3 тис.грн.
* iнших поточних зобов'язань - 219.7 тис.грн.
У 2017 роцi рiчна iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi здiйснювалась станом на 31.12.2017р.
В результатi проведення iнвентаризацiї було складено акти звiрень по розрахунках за товари, роботи, послуги, пiдтверджено понад 90%.
Вся iнша сума кредиторської заборгованостi вiдображена в балансi за даними бухгалтерського облiку.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПАФ "Свiтлана-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21326993
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29013 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Проскурiвського Пiдпiлля, 48/1 кв.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0238 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0244
26.04.2012
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 008-ФЗ
21.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.03.2018
17.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПАФ "Свiтлана-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21326993
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 29000 м.Хмельницький вул.Проскурiвського пiдпiлля, 48/1 к.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0238 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0244
26.04.2012
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 008-ФЗ
21.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.03.2018
17.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIКРОСИСТЕМА»
станом на 31.12.2017 року
Адресат:
• Акцiонери та управлiнський персонал ПрАТ «Мiкросистема»
• Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Мiкросистема» (код за ЄДРПОУ – 14167502; мiсцезнаходження: 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Театральна, буд.54; зареєстровано виконавчим комiтетом Хмельницької мiської ради 04.09.1998 р.), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2017 року та звiту про фiнансовi результати (надалi разом «фiнансова звiтнiсть»).
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi “Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Мiкросистема» на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi
Основа для думки iз застереженням
Основнi засоби Товариства вiдображенi за собiвартiстю, яка складається iз цiни придбання та капiтальних полiпшень, за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
За умов вiдсутностi незалежної оцiнки основних засобiв станом на 31 грудня 2017 року, ми не мали змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази щодо впливу цього питання на вартiсть основних засобiв, а також вiдповiдного впливу цього питання на капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2017 року. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.
Ми провели аудит вiдповiдно до «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», видання 2015 року (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 344 вiд 04.05.2017 року.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Приватного акцiонерного товариства «Мiкросистема» згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
При здiйсненнi оцiнки ключових питань аудиторами використовувалися рiзноматнi прийнятнi методи, включаючи данi подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї, аналiз iнших наявних ринкових даних, обговорення з управлiнським персоналом методики оцiнки та iнших ключових припущень, що були використанi управлiнським персоналом.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв, що як очiкується, буде наданий нам пiсля дати Звiту незалежного аудитора.
Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. На основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї щодо звiтних даних Товариства та аудитор не виявив фактiв, якi необхiдно включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi, як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд ч